Polityka Prywatno軼i

Polityka prywatno軼i Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu


Dane osobowe przekazywane nam przez Pa雟twa w zwi您ku z rejestracj i korzystaniem ze Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl s przetwarzane przez „ADV Wojciech Stawicki, NIP: 5841875024 z siedzib w Gda雟ku, ul. Ja鄂owa Dolina 15, kod pocztowy: 80-252, jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó幡. zm.).

 Dane osobowe, które nam Pa雟two powie瘸j, w szczególno軼i imi, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane s: w zakresie niezb璠nym do nawi您ania, ukszta速owania tre軼i, zmiany, rozwi您ania i prawid這wej realizacji us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn i realizacji sk豉danych przez Ciebie zamówie; w celu realizacji sk豉danych przez Ciebie zamówie na produkty znajduj帷e si w asortymencie Sklepu Internetowego: http://www.mownice-online.pl; w celu rozpatrywania sk豉danych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu 鈍iadcze w przypadku odst徙ienia od umowy (zwrotu towaru), na warunkach obj皻ych regulaminem; je瞠li wyrazisz zgod na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesy豉nie Ci przez nas drog elektroniczn informacji handlowych, Twoje dane osobowe b璠 przetwarzane przez nas równie w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a tak瞠 informacji dotycz帷ych produktów i us逝g podmiotów wspó逍racuj帷ych z nami (za nasz wiedz i wyra幡ym przyzwoleniem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych mo瞠 uniemo磧iwi nam 鈍iadczenie Pa雟twu us逝g drog elektroniczn oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym http://www.mownice-online.pl. Powierzaj帷 nam swoje dane osobowe maj Pa雟two prawo wgl康u do nich, prawo 膨dania ich aktualizacji oraz prawo 膨dania ich usuni璚ia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta mo瞠sz samodzielnie edytowa i usuwa . Mo瞠sz równie zwróci si do nas z 膨daniem usuni璚ia ca貫go konta Klienta poprzez wys豉nie stosownej pro軸y na adres e-mail: info@stojaki-online.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym http://www.mownice-online.pl. Je郵i chcieliby Pa雟two zrezygnowa z otrzymywania newslettera to mog Pa雟two to zrobi kontaktuj帷 si z nami (na adres info@stojaki-online.pl) z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym http://www.mownice-online.pl. ,br>

II. Zasady bezpiecze雟twa  ADV Wojciech Stawicki zapewnia, i dokonuje wszelkich stara by zapewni bezpiecze雟two danych osobowych dzi瘯i odpowiednim 鈔odkom technicznym oraz organizacyjnym, maj帷ym na celu zapobie瞠nie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dok豉damy szczególnej staranno軼i, 瞠by informacje osobowe by造: poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla okre郵onych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dok豉dne i aktualne, nie przechowywane d逝瞠j ni to konieczne, przetwarzane zgodnie z prawami przys逝guj帷ymi osobom (których dotycz), w tym zgodnie z prawem do zastrze瞠nia udost瘼niania, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. Dla Twojego bezpiecze雟twa, pami皻aj o: ustanowieniu loginu i has豉 do Twojego konta Klienta uniemo磧iwiaj帷ych w prosty sposób odgadni璚ie ich przez osoby trzecie. W szczególno軼i zalecamy stosowanie w ha郵e ci庵u znaków i cyfr oraz du篡ch i ma造ch liter; wylogowaniu si ze strony http://www.mownice-online.pl po zako鎍zonej sesji (zako鎍zonych zakupach). Samo wy陰czenie okna przegl康arki nie jest równoznaczne z wylogowaniem si ze strony http://www.mownice-online.pl. Wylogowanie ze strony nast徙i po klikni璚iu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony; zachowaniu loginu i has豉 do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególno軼i o nieprzekazywaniu danych (loginu, has豉) jakimkolwiek osobom trzecim; korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów; korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego http://www.mownice-online.pl wy陰cznie za po鈔ednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wy陰cznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, has豉 lub innych danych, które podajesz; je郵i jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego www.mownice-online.pl za pomoc obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pami皻aj o tym, aby nie zapami皻ywa danych na komputerze i usun望 histori przegl康anych stron. Z zapami皻anych danych mo瞠 skorzysta osoba która b璠zie korzysta豉 z komputera po Tobie.

 

III. Twoje w zwi您ku z RODO - przetwarzanie Twoich danych przez  www.mownice-online.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniewa jest to niezb璠ne do:

  • zak豉dania i zarz康zania Twoim kontem lub kontami w celu zamówienia produktów z naszej strony, oraz zapewnienia obs逝gi Twojego konta, transakcji i rozwi您ywania problemów technicznych
  • obs逝gii Twoich zamówie i prac zwi您anych z ich realizacj;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • ewentualnych windykacji nale積o軼i;
  • prowadzenie post瘼owa s康owych w wypadku niewywi您ywania si z realizacji p豉tno軼i z tytu逝 zamówienia;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

 

Czy musisz poda nam swoje dane osobowe?

Dane osobowe mog by zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, przy pierwszym rejestrowaniu sie w systemie sklepowym www.mownice-online.pl. Podanie przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporz康zeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dost瘼u do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie.

Po zg這szeniu sprzeciwu Twoje dane zostan usuni皻e w ci庵u 30 dni lub w terminie okre郵onym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie b璠 ju niezb璠ne do celów dla których zosta造 zebrane.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


Informacje techniczne – pliki cookie Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl na Twoim urz康zeniu ko鎍owym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane s niewielkie pliki (w szczególno軼i tekstowe), zawieraj帷e informacje niezb璠ne do prawid這wego korzystania ze Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl tzw. pliki cookie. Dzi瘯i zapisaniu tych plików na Twoim urz康zeniu mo磧iwe jest m. in. zapami皻anie danych logowania, dzi瘯i czemu nie b璠ziesz musia ka盥orazowo wpisywa loginu i has豉, zapami皻anie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie tre軼i strony do Twoich zainteresowa. Dzi瘯i plikom cookie mo磧iwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl, co umo磧iwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookie nie zawieraj danych identyfikuj帷ych Ci, na ich podstawie nie mo積a ustali czyjejkolwiek to窺amo軼i. Pliki te nie s w 瘸den sposób szkodliwe dla Twojego urz康zenia i nie zmieniaj jego ustawie ani ustawie zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawarto軼i tych plików mo磧iwe jest jedynie przez serwer, który je utworzy. W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz sta造ch. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane s w Twoim urz康zeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego http://www.mownice-online.pl lub zamkni璚ia przegl康arki. Sta貫 pliki s przechowywane w Twoim urz康zeniu przez czas okre郵ony w parametrach tych plików lub do momentu ich usuni璚ia przez Ciebie. Jakie pliki cookie wykorzystujemy? a) Pliki niezb璠ne do dzia豉nia Sklepu - pliki te umo磧iwiaj prawid這we dzia豉nie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie i dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urz康zeniu korzystanie ze Sklepu jest niemo磧iwe; b) Pliki zapewniaj帷e bezpiecze雟two transakcji dokonywanych w obr瑿ie Sklepu. Brak tych plików uniemo磧iwi bezpieczne dokonanie transakcji; c) Pliki statystyczne - umo磧iwiaj zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu; d) Pliki funkcjonalne - pliki umo磧iwiaj帷e zapami皻anie Twoich ustawie i preferencji. Dzi瘯i zapisaniu tych plików na Twoim urz康zeniu m. in. nie b璠ziesz musia ka盥orazowo wpisywa loginu i has豉, mog zosta Pa雟tu wy鈍ietlone produkty dostosowane do Pa雟twa zainteresowa itp.; e) Pliki reklamowe - pliki umo磧iwiaj帷e otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mog by wykorzystywane przez Sklep lub przez wspó逍racuj帷e ze Sklepem podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi reklamowe, dzi瘯i czemu mo瞠 zosta wy鈍ietlona Pa雟twu reklama dostosowana do Pa雟twa zainteresowa, a ilo嗆 wy鈍ietle reklamy mo瞠 by limitowana dzi瘯i czemu reklamy b璠 mniej uci捫liwe itp. Co zrobi, je郵i nie zgadzasz si na zapisywanie plików na Twoim urz康zeniu? Najcz窷ciej ustawienia przegl康arki domy郵nie dopuszczaj zapisywanie plików cookie. Je瞠li nie zgadzasz si, na zapisywanie tych plików na Twoim urz康zeniu, musisz odpowiednio zmieni ustawienia swojej przegl康arki internetowej. Zmiana mo瞠 polega na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urz康zeniu, b康 na ka盥orazowym informowaniu Ci o zapisaniu danego pliku na Twoim urz康zeniu. Mo瞠sz równie za ka盥ym razem po wizycie w Sklepie usuwa pliki ze swojego urz康zenia. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookie dost瘼ne s w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przegl康arki internetowej. Pami皻aj jednak, 瞠 ograniczenia w stosowaniu plików cookie mog utrudni lub uniemo磧iwi korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przegl康arki Twojego urz康zenia pozwalaj帷e na zapisywanie plików oznaczaj, 瞠 wyra瘸sz zgod, aby pliki te zapisywane by造 na Twoim urz康zeniu. Pozosta貫 informacje techniczne Korzystamy równie z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowo軼i) sk豉dasz zamówienie. Twoje dane osobowe s przechowywane w bazie danych, w której zastosowano 鈔odki techniczne i organizacyjne zapewniaj帷e ochron przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami okre郵onymi przez powszechnie obowi您uj帷e przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych, w tym rozporz康zenie Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urz康zenia i systemy informatyczne s逝膨ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dost瘼 do bazy maj jedynie osoby, posiadaj帷e upowa積ienia nadane przez administratora danych.

Postanowienia ko鎍owe W zwi您ku z ci庵造m rozwojem i post瘼em techniki zasady okre郵one w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie pó幡iej ni na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej tre軼i niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://www.mownice-online.pl.

Tw鎩 koszyk zawiera

Ilo嗆 Warto嗆
0 0,00

Zam闚ienieKLIENCI