REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO / Polityka Prywatno軼i

1. Sklep Internetowy dost瘼ny pod adresem http://www.stoly-konferencyjne.pl, zwany w dalszej cz窷ci niniejszego Regulaminem Sklepu,  jest prowadzony przez „ADV Wojciech Stawicki, zwan dalej „ADV”  z siedzib w Gda雟ku, ul. Ja鄂owej Dolinie 15, kod pocztowy: 80-252.
2. Przedmiotem dzia豉lno軼i Sklepu jest sprzeda mównic oraz wyposa瞠nia konferencyjnego. Wszystkie oferowane produkty s fabrycznie nowe.
3. Szczegó這wy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje si na stronie internetowej Sklepu. 
4. Zamówienia w Sklepie mog sk豉da osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj帷e osobowo軼i prawnej, w tym przedsi瑿iorcy, które posiadaj zdolno嗆 do czynno軼i prawnych i zwane s w dalszej cz窷ci Regulaminu Klientem.
5. Za Konsumenta uwa瘸 si osob fizyczn, która sk豉da Zamówienie w celu niezwi您anym bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow. 
6. Za Przedsi瑿iorc uwa瘸 si osob fizyczn i osob prawn oraz jednostk organizacyjn nieposiadaj帷 osobowo軼i prawnej, prowadz帷 we w豉snym imieniu dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow, która sk豉da Zamówienie w celu zwi您anym z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow.
7. Konsument i Przedsi瑿iorca zwani s w dalszej cz窷ci Regulaminu 陰cznie Klientem.
8. Umowa sprzeda篡 zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w j瞛yku polskim pomi璠zy Klientem a ADV  
9. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polsk i poza jego granicami. 
10. Meble s dostarczane w paczkach do samodzielnego monta簑 przez Klienta.
11. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy s u篡te w celach identyfikacyjnych i mog by zastrze穎nymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

System teleinformatyczny

 Zalecane wymagania techniczne wspó逍racy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dost瘼em do Internetu, dost瘼 do poczty elektronicznej, przegl康arka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w陰czon obs逝g JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z w陰czon obs逝g JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczo嗆 monitora 1024x768 pikseli.

Ceny

1. Wszystkie ceny podane s w z這tych polskich (bez i z podatkiem VAT- podatek od towarów i us逝g wed逝g stawki okre郵onej odr瑿nymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wi捫帷a w chwili z這瞠nia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie a do wykonania Zamówienia.
2. Ceny podane w Sklepie dotycz tylko oferty Sklepu i s wa積e tylko w ofercie internetowej.
3. W豉軼iciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj帷ych si w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwo造wania akcji promocyjnych na stronach Sklepu b康 wprowadzania w nich zmian, w tym równie zmiany Regulaminu. 
Zmiany te nie b璠 mia造 zastosowania do Zamówie z這穎nych przed ich wprowadzeniem.

Sk豉danie Zamówienia

1. Zamówienia mo積a sk豉da po przez sklep, a tak瞠 drog mailow: info@stoly-konferencyjne.pl oraz po przez fax: (58) 742-13-10  przez 24 godziny na dob przez ca造 rok, 
2. Z這穎ne Zamówienia b璠 potwierdzane przez Sklep e-mailem

3. Z這瞠nie Zamówienia przez Przedsi瑿iorc jest równoznaczne z upowa積ieniem ADV do wystawiania dokumentów bez konieczno軼i uzyskania podpisu Przedsi瑿iorcy i do wys豉nia ich drog pocztow na adres wskazany przez Przedsi瑿iorc w Zamówieniu.

Przyj璚ie Zamówienia i Potwierdzenie Zamówienia

1. Przyj璚ie do realizacji Zamówienia rozpoczyna si z chwil otrzymania przez Klienta na podany adres e-mail Potwierdzenia Zamówienia lub w wypadku wystawienia faktury proforma z chwil wp造ni璚ia nale積o軼i na konto bankowe.
2. W豉軼iciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budz帷ych uzasadnione obawy, co do wype軟ienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowie Regulaminu - do odst徙ienia od realizacji Zamówienia.

Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ustalonym w opisie produktu.

2. W przypadku niedost瘼no軼i cz窷ci towarów obj皻ych zamówieniem Klient w terminie 14 dni od z這瞠nia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (cz窷ciowa realizacja, wyd逝瞠nie czasu oczekiwania, odst徙ienie od Zamówienia). Brak podj璚ia przez Klienta decyzji w ci庵u 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia W豉軼iciela Sklepu do odst徙ienia od umowy, przed up造wem 30 dni od dnia przekazania z這瞠nia Zamówienia przez Klienta. 
3. Ka盥e zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Faktur VAT, która jest wysy豉na w formie elektronicznej do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym lub wiadomo軼i zamawiaj帷ego. 
4. Faktura VAT wystawiana jest pod warunkiem podania prawid這wych danych do wystawienia faktury, w innym przypadku W豉軼iciel sklepu mo瞠 zdecydowa si na wystawienie rachunku uproszczonego.
5. W przypadku sprzeda篡 produktów promocyjnych lub wyprzeda穎wych, których ilo嗆 jest ograniczona, realizacja Zamówie uzale積iona jest od kolejno軼i wp造wu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzeda穎wych wynosi 14 dni roboczych. Je瞠li po z這瞠niu zamówienia oka瞠 si 瞠 zamówiony towar jest obecnie niedost瘼ny, Klient zostanie niezw這cznie poinformowany e-mailem, o niedost瘼no軼i towaru.

Modyfikacja Zamówienia

1. Klient mo瞠 zmodyfikowa lub odst徙i od z這穎nego Zamówienia po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji ze strony Davo.
2. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu mo磧iwe jest wy陰cznie poprzez bezpo鈔edni kontakt z ADV pod adresem info@stoly-konferencyjne.pl i wymaga podania danych zamówienia i zmian, jakie Klient chce wprowadzi.

P豉tno軼i

Klient mo瞠 wybra nast瘼uj帷e formy p豉tno軼i za zamówione towary: 
 
Przelewem bankowym: 
na konto Sklepu, które jest podane na Fakturze Pro-forma, równie po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia i Faktury Pro-forma.

Payu 
Za po鈔ednictwem systemu Payul Klient mo瞠 zap豉ci kart kredytow albo szybkim przelewem nie odchodz帷 od komputera. Jest to szybki i bezpieczny sposób na dokonywanie p豉tno軼i za zamówienie. Korzystanie z tej us逝gi, znacznie przy酥ieszy czas realizacji Zamówienia, gdy nale積o嗆 za nie wp造wa na nasze konto natychmiastowo.

Kredytem ratalnym: 
wniosek kredytowy Klient wype軟ia po z這瞠niu Zamówienia. 

Realizacja zamówienia nast徙i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wp造wu na konto. Brak p豉tno軼i w terminie 7 dni spowoduje automatyczne usuni璚ie zamówienia.

Termin realizacji Zamówienia

Termin realizacji potwierdzonego Zamówienia z這穎nego przez Przedsi瑿iorc jest równy swoistemu czasowi w opisie produktu (zgodnie z postanowieniem REALIZACJA ZAMÓWIENIA ust. 1) do którego nale篡 doliczy czas dostawy odpowiedni dla danego przewo幡ika. 
W przypadku wyboru przez Przedsi瑿iorc sposobu odbioru towaru jako dostawa pod wskazany adres firm kuriersk, termin dostawy zostanie wyd逝穎ny o czas transportu przez firm kuriersk

Dostawa Zamówienia

1. Dostawa obywa si w wybrany przez Klienta sposób: 

a) dostawa towaru przez firm transportow pod wskazany w zamówieniu adres lub 
c) odbiór przez Klienta ze wskazanego przez ADV magazynu. 
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostan podane wraz z przes豉nym Potwierdzeniem Zamówienia.
3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru w豉snego z magazynu, koszty dostawy wynosz 0 z.
4. Koszty Dostawy nie obejmuj wniesienia towarów do mieszkania.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialno軼i za szkody spowodowane nieprawid這wo軼iami (w tym pomy趾ami) pope軟ionymi przez sk豉daj帷ego Zamówienie w Zamówieniu, w wyniku których przesy趾a nie dotar豉 do adresata, a tak瞠 za nieuzasadnion odmow odbioru przesy趾i. Koszty zwi您ane z ponown wysy趾 oraz obs逝g takiego Zamówienia ponosi Klient.
6.Dostawa realizowana jest za po鈔ednictwem firm transportowych – czas dostawy zale積y od dostawcy. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni roboczych liczone od momentu z這瞠nia zamówienia. Do tego czasu nale篡 doda czas przewo幡ika. 


Odbiór Zamówienia

1. Odbiór Zamówienia musi by potwierdzony pisemnie na dokumencie odbioru. Z這穎ny podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodno軼i dostawy ze z這穎nym Zamówieniem.
2. Pisemne potwierdzenie odbioru towarów oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo w豉sno軼i towarów oraz wszelkie ryzyka zwi您ane z posiadaniem i u篡tkowaniem, a w szczególno軼i ryzyko utraty lub uszkodzenia.
3. Podpis o którym mowa w ust瘼ie 1 powy瞠j z這穎ny przez Przedsi瑿iorc jest traktowany jako potwierdzenie zgodno軼i dostawy ze z這穎nym Zamówieniem.
4. Podczas odbioru Zamówienia Przedsi瑿iorca jest zobowi您any do kontroli zgodno軼i ilo軼iowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary nie posiadaj uszkodze mechanicznych powsta造ch podczas transportu. Przedsi瑿iorca jest zobowi您any dokona kontroli jako軼iowej i ilo軼iowej w obecno軼i osoby dostarczaj帷ej Zamówienie.

Informacje o prawie do odst徙ienia od umowy

1. Ka盥emu klientowi, b璠帷emu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystaj帷emu ze sklepu internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl przys逝guje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odst徙ienia od zawartej umowy zakupu towaru (us逝gi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poni瞠j. O鈍iadczenie o odst徙ieniu powinno zosta wys豉ne na adres:

ADV Wojciech Stawicki 

ul. Ja鄂owa Dolina 15
80-252 Gda雟k

Nip: 5841875024

Lub adres mailowy:

info@stoly-konferencyjne.pl


2. Prawo do odst徙ienia przys逝guje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna si w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o 鈍iadczenie us逝g. Termin uznaje si za dotrzymany, je瞠li przed jego up造wem konsument wy郵e o鈍iadczenie o odst徙ieniu na adres podany powy瞠j. 
3. W przypadku odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆, umowa jest uwa瘸na za niezawart. To, co strony 鈍iadczy造, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 瞠 zmiana by豉 konieczna w granicach zwyk貫go zarz康u. Zwrot powinien nast徙i niezw這cznie, nie pó幡iej ni w terminie 14 dni. Zakupiony towaru nale篡 zwróci na adres wskazany poprzez sklep internetowy.
4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obci捫aj konsumenta, o ile odst徙ienie nie zosta這 wywo豉ne faktem cho熲y przej軼iowej niemo積o軼i spe軟ienia przez ADV 鈍iadczenia o w豉軼iwo軼iach zamówionych przez konsumenta. 


Reklamacje

1. W przypadku reklamacji ilo軼iowej lub jako軼iowej zaleca si spisanie w obecno軼i osoby dostarczaj帷ej Zamówienie Protoko逝 szkody. 
2. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilo軼iowe akcesoriów monta穎wych lub elementów meblowych, kart instrukcji monta簑, a tak瞠 b喚dnie zrealizowane Zamówienie powinny zosta zg這szone przez Konsumenta do Sklepu w terminie nie pó幡iej ni 14 dni od chwili zauwa瞠nia wad.
3. Reklamacje mo積a zg豉sza do Sklepu na e-mail na adres info@stoly-konferencyjne.pl lub faxem na numer (58) 742 13 10. Nale篡 tak瞠 przedstawi dokumentacje fotograficzn. Reklamacje Przedsi瑿iorcy z這穎ne w innej formie nie b璠 przyjmowane.
4. Bieg procesu reklamacyjnego jest uzale積iony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszcze: gwarancja producenta lub r瘯ojmia sprzedawcy z tytu逝 wad.
5. Wybór przez Klienta gwarancji producenta spowoduje rozpatrzenie i realizacj reklamacji w terminie i na zasadach uj皻ych w opisie produktu na podstawie dowodu sprzeda篡 towaru. 
6. Je郵i Konsument zdecyduje si na z這瞠nie reklamacji z powo豉niem si na r瘯ojmi sprzedawcy z tytu逝 wad, wówczas procedura reklamacyjna przebiega b璠zie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda篡 konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz.1176/. Je郵i zakupu towaru i jego reklamacji dokonuje Przedsi瑿iorca wówczas tok reklamacji regulowa b璠 przepisy Kodeksu cywilnego o r瘯ojmi za wady /art. 556-576 Kodeksu cywilnego/.
7. W przypadku nie uznania zasadno軼i reklamacji, Konsument zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizacj.
8. Reklamacje zasadne realizowane b璠 w pierwszej kolejno軼i poprzez napraw lub wymian produktu.

Poufno嗆 danych i polityka prywatno軼i


1.    Klient rejestruj帷 konto na stronie internetowej Sklepu: http://www.stoly-konferencyjne.pl i realizuj帷 Zamówienie na tej stronie akceptuje Regulamin i wyra瘸 zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia i wysy趾i towaru do klienta. Jednocze郾ie Klient o鈍iadcza, 瞠 jest 鈍iadomy, 瞠 ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego 膨dania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powy窺ze, Klient za po鈔ednictwem poczty e-mail o鈍iadcza, i nie wyra瘸 zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w Regulaminie w dziale: „Poufno嗆 danych i polityka prywatno軼i” pkt.1.
2.    Zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, 瞠 dane osobowe podane w formularzu zamówienia, b璠 obj皻e ochron przed dost瘼em osób nieuprawnionych.
3.    Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane s jedynie w celach prowadzenia statystyk ogl康alno軼i strony http://www.stoly-konferencyjne.pl.
4.    Wszystkie dane s wykorzystywane wy陰cznie na potrzeby firmy ADV zwi您ane z realizacj zamówienia i obs逝g klienta.
5.    W przypadku dodatkowych pyta dotycz帷ych polityki prywatno軼i, prosimy o kontakt ze sklepem pod adresem mailowym: info@stoly-konferencyjne.pl

Twoje w zwi您ku z RODO - przetwarzanie Twoich danych przez  www.stoly-konferencyjne.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniewa jest to niezb璠ne do:

  • zak豉dania i zarz康zania Twoim kontem lub kontami w celu zamówienia produktów z naszej strony, oraz zapewnienia obs逝gi Twojego konta, transakcji i rozwi您ywania problemów technicznych
  • obs逝gii Twoich zamówie i prac zwi您anych z ich realizacj;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • ewentualnych windykacji nale積o軼i;
  • prowadzenie post瘼owa s康owych w wypadku niewywi您ywania si z realizacji p豉tno軼i z tytu逝 zamówienia;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

 

Czy musisz poda nam swoje dane osobowe?

Dane osobowe mog by zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, przy pierwszym rejestrowaniu sie w systemie sklepowym www.stoly-konferencyjne.pl. Podanie przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporz康zeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dost瘼u do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie.

Po zg這szeniu sprzeciwu Twoje dane zostan usuni皻e w ci庵u 30 dni lub w terminie okre郵onym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie b璠 ju niezb璠ne do celów dla których zosta造 zebrane.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Postanowienia ko鎍owe

1.    Zespó Sklepu dok豉da wszelkich stara, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów by造 zgodne z rzeczywisto軼i. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za po鈔ednictwem poczty elektronicznej.

2.    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projektach oferowanego asortymentu bez informowania o tym klienta o ile nie ingeruje to w charakter produktu.

3.    Z這瞠nie zamówienia (mailowo, przez sklep, telefonicznie, FAX) oznacza zaakceptowanie postanowie regulaminu Sklepu, jak równie akceptacj wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowi您uj帷ego.

Informacja dotycz帷a tekstu umowy

Klienci mog uzyska dost瘼 do niniejszego Regulaminu w ka盥ym czasie za po鈔ednictwem odsy豉cza zamieszczonego na stronie gównej serwisu http://www.mnicowe-online.pl oraz pobra go i sporz康zi jego wydruk.

 

POLITYKA PRYWATNO列I ADV MÓWNICE-ONLINE

Polityka Prywatno軼i 2018-01-01


Polityka prywatno軼i Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl 

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane nam przez Pa雟twa w zwi您ku z rejestracj i korzystaniem ze Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl s przetwarzane przez „ADV Wojciech Stawicki, NIP: 5841875024 z siedzib w Gda雟ku, ul. Ja鄂owa Dolina 15, kod pocztowy: 80-252, jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó幡. zm.).

 Dane osobowe, które nam Pa雟two powie瘸j, w szczególno軼i imi, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane s: w zakresie niezb璠nym do nawi您ania, ukszta速owania tre軼i, zmiany, rozwi您ania i prawid這wej realizacji us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn i realizacji sk豉danych przez Ciebie zamówie; w celu realizacji sk豉danych przez Ciebie zamówie na produkty znajduj帷e si w asortymencie Sklepu Internetowego: http://www.stoly-konferencyjne.pl; w celu rozpatrywania sk豉danych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu 鈍iadcze w przypadku odst徙ienia od umowy (zwrotu towaru), na warunkach obj皻ych regulaminem; je瞠li wyrazisz zgod na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesy豉nie Ci przez nas drog elektroniczn informacji handlowych, Twoje dane osobowe b璠 przetwarzane przez nas równie w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a tak瞠 informacji dotycz帷ych produktów i us逝g podmiotów wspó逍racuj帷ych z nami (za nasz wiedz i wyra幡ym przyzwoleniem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych mo瞠 uniemo磧iwi nam 鈍iadczenie Pa雟twu us逝g drog elektroniczn oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym http://www.stoly-konferencyjne.pl. Powierzaj帷 nam swoje dane osobowe maj Pa雟two prawo wgl康u do nich, prawo 膨dania ich aktualizacji oraz prawo 膨dania ich usuni璚ia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta mo瞠sz samodzielnie edytowa i usuwa . Mo瞠sz równie zwróci si do nas z 膨daniem usuni璚ia ca貫go konta Klienta poprzez wys豉nie stosownej pro軸y na adres e-mail: info@stoly-konferencyjne.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym http://www.stoly-konferencyjne.pl. Je郵i chcieliby Pa雟two zrezygnowa z otrzymywania newslettera to mog Pa雟two to zrobi kontaktuj帷 si z nami (na adres info@stoly-konferencyjne.pl) z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym http://www.stoly-konferencyjne.pl. ,br> 

II. Zasady bezpiecze雟twa  ADV Wojciech Stawicki zapewnia, i dokonuje wszelkich stara by zapewni bezpiecze雟two danych osobowych dzi瘯i odpowiednim 鈔odkom technicznym oraz organizacyjnym, maj帷ym na celu zapobie瞠nie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dok豉damy szczególnej staranno軼i, 瞠by informacje osobowe by造: poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla okre郵onych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dok豉dne i aktualne, nie przechowywane d逝瞠j ni to konieczne, przetwarzane zgodnie z prawami przys逝guj帷ymi osobom (których dotycz), w tym zgodnie z prawem do zastrze瞠nia udost瘼niania, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. Dla Twojego bezpiecze雟twa, pami皻aj o: ustanowieniu loginu i has豉 do Twojego konta Klienta uniemo磧iwiaj帷ych w prosty sposób odgadni璚ie ich przez osoby trzecie. W szczególno軼i zalecamy stosowanie w ha郵e ci庵u znaków i cyfr oraz du篡ch i ma造ch liter; wylogowaniu si ze strony http://www.stoly-konferencyjne.pl po zako鎍zonej sesji (zako鎍zonych zakupach). Samo wy陰czenie okna przegl康arki nie jest równoznaczne z wylogowaniem si ze strony http://www.stoly-konferencyjne.pl. Wylogowanie ze strony nast徙i po klikni璚iu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony; zachowaniu loginu i has豉 do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególno軼i o nieprzekazywaniu danych (loginu, has豉) jakimkolwiek osobom trzecim; korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów; korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl wy陰cznie za po鈔ednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wy陰cznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, has豉 lub innych danych, które podajesz; je郵i jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego www.stoly-konferencyjne.pl za pomoc obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pami皻aj o tym, aby nie zapami皻ywa danych na komputerze i usun望 histori przegl康anych stron. Z zapami皻anych danych mo瞠 skorzysta osoba która b璠zie korzysta豉 z komputera po Tobie. 

III. Informacje techniczne Informacje techniczne – pliki cookie Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl na Twoim urz康zeniu ko鎍owym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane s niewielkie pliki (w szczególno軼i tekstowe), zawieraj帷e informacje niezb璠ne do prawid這wego korzystania ze Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl tzw. pliki cookie. Dzi瘯i zapisaniu tych plików na Twoim urz康zeniu mo磧iwe jest m. in. zapami皻anie danych logowania, dzi瘯i czemu nie b璠ziesz musia ka盥orazowo wpisywa loginu i has豉, zapami皻anie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie tre軼i strony do Twoich zainteresowa. Dzi瘯i plikom cookie mo磧iwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl, co umo磧iwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookie nie zawieraj danych identyfikuj帷ych Ci, na ich podstawie nie mo積a ustali czyjejkolwiek to窺amo軼i. Pliki te nie s w 瘸den sposób szkodliwe dla Twojego urz康zenia i nie zmieniaj jego ustawie ani ustawie zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawarto軼i tych plików mo磧iwe jest jedynie przez serwer, który je utworzy. W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz sta造ch. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane s w Twoim urz康zeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego http://www.stoly-konferencyjne.pl lub zamkni璚ia przegl康arki. Sta貫 pliki s przechowywane w Twoim urz康zeniu przez czas okre郵ony w parametrach tych plików lub do momentu ich usuni璚ia przez Ciebie. Jakie pliki cookie wykorzystujemy? a) Pliki niezb璠ne do dzia豉nia Sklepu - pliki te umo磧iwiaj prawid這we dzia豉nie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie i dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urz康zeniu korzystanie ze Sklepu jest niemo磧iwe; b) Pliki zapewniaj帷e bezpiecze雟two transakcji dokonywanych w obr瑿ie Sklepu. Brak tych plików uniemo磧iwi bezpieczne dokonanie transakcji; c) Pliki statystyczne - umo磧iwiaj zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu; d) Pliki funkcjonalne - pliki umo磧iwiaj帷e zapami皻anie Twoich ustawie i preferencji. Dzi瘯i zapisaniu tych plików na Twoim urz康zeniu m. in. nie b璠ziesz musia ka盥orazowo wpisywa loginu i has豉, mog zosta Pa雟tu wy鈍ietlone produkty dostosowane do Pa雟twa zainteresowa itp.; e) Pliki reklamowe - pliki umo磧iwiaj帷e otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mog by wykorzystywane przez Sklep lub przez wspó逍racuj帷e ze Sklepem podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi reklamowe, dzi瘯i czemu mo瞠 zosta wy鈍ietlona Pa雟twu reklama dostosowana do Pa雟twa zainteresowa, a ilo嗆 wy鈍ietle reklamy mo瞠 by limitowana dzi瘯i czemu reklamy b璠 mniej uci捫liwe itp. Co zrobi, je郵i nie zgadzasz si na zapisywanie plików na Twoim urz康zeniu? Najcz窷ciej ustawienia przegl康arki domy郵nie dopuszczaj zapisywanie plików cookie. Je瞠li nie zgadzasz si, na zapisywanie tych plików na Twoim urz康zeniu, musisz odpowiednio zmieni ustawienia swojej przegl康arki internetowej. Zmiana mo瞠 polega na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urz康zeniu, b康 na ka盥orazowym informowaniu Ci o zapisaniu danego pliku na Twoim urz康zeniu. Mo瞠sz równie za ka盥ym razem po wizycie w Sklepie usuwa pliki ze swojego urz康zenia. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookie dost瘼ne s w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przegl康arki internetowej. Pami皻aj jednak, 瞠 ograniczenia w stosowaniu plików cookie mog utrudni lub uniemo磧iwi korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przegl康arki Twojego urz康zenia pozwalaj帷e na zapisywanie plików oznaczaj, 瞠 wyra瘸sz zgod, aby pliki te zapisywane by造 na Twoim urz康zeniu. Pozosta貫 informacje techniczne Korzystamy równie z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowo軼i) sk豉dasz zamówienie. Twoje dane osobowe s przechowywane w bazie danych, w której zastosowano 鈔odki techniczne i organizacyjne zapewniaj帷e ochron przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami okre郵onymi przez powszechnie obowi您uj帷e przepisy prawa dotycz帷e ochrony danych osobowych, w tym rozporz康zenie Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urz康zenia i systemy informatyczne s逝膨ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dost瘼 do bazy maj jedynie osoby, posiadaj帷e upowa積ienia nadane przez administratora danych. 

IV. Postanowienia ko鎍owe W zwi您ku z ci庵造m rozwojem i post瘼em techniki zasady okre郵one w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie pó幡iej ni na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej tre軼i niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://www.stoly-konferencyjne.pl.

Tw鎩 koszyk zawiera

Ilo嗆 Warto嗆
0 0,00

Zam闚ienieKLIENCI